Úspěchy našich klientů mluví za nás

Informace pro spotřebitele

BBH spotřebiteli poskytuje vždy informaci o ceně za poskytované právní služby či způsob jejího určení, a to před zahájením poskytování služeb spotřebiteli  tak, aby cena odpovídala vzájemně sjednaným podmínkám. Informace o ceně za poskytnuté právní služby jsou rovněž nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních služeb spotřebiteli, jež BBH se spotřebitelem uzavírá před samotným zahájením poskytování právních služeb. Výše odměny BBH je stanovena na základě individuální dohody se spotřebitelem, a to s ohledem potřeby a možnosti spotřebitele a rovněž s ohledem na časovou, odbornou náročnost a hodnotu daného případu spotřebitele. Odměna BBH může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, odměna paušální či podílová. BBH provádí vyúčtování poskytnutých služeb spotřebiteli jednou měsíčně, zpravidla do patnáctého dne měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byly právní služby poskytnuty. Faktury BBH jsou splatné ke dni uvedenému na faktuře, nikoliv však dříve než deset dní od doručení příslušné faktury spotřebiteli. Spotřebitel je oprávněn smlouvu s BBH písemně vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V případě využití možnosti vypovědět smlouvu ze strany kterékoliv smluvní strany činí výpovědní doba tři měsíce a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.“

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.